Effektkartläggning

Det är i användningen som avkastning uppstår. Med det menar vi att en webbplats bara ger förväntad effekt om användaren faktiskt upplever nytta med den. För att se till att vi skapar något tillsammans som ger din verksamhet rätt effekt och ger dina målgrupper nytta, gör vi en effektkartläggning.

Verksamhetens mål och målgruppernas behov

Det är först när du känner dina målgrupper som du vet vad du ska göra för att nå dina mål. Ofta finns en marknadsmässig målgrupp definierad, men man har ingen tydlig information om målgruppens behov och användningsmönster på webben. Att definiera målgruppernas behov och deras förväntningar och visualisera detta i en effektkarta utgör hjärtat i vår effektkartläggning. När dessa behov och förväntningar kopplas mot verksamhetens mål är det lättare att ta fram rätt funktioner, design och strategier för webben. 

Effektkartläggningen utgör en bra strategisk grund och kan göras i en rad syften, exempelvis för att ta fram en digital strategi eller som underlag till konceptarbetet för en ny webbplats. Resultatet från en effektkartläggning är alltid en hypotes, som beroende på omfattning av arbetet är olika mycket underbyggd. Denna hypotes går sedan att testa och justera för att nå rätt effekt.

En effektkartläggning görs i flera steg, där intervjuer med verksamheten och/eller målgrupper alltid är en del. Genom att prata med människor i och utanför organisationen skapar man sedan olika personas. Personas är gruppering av olika slutanvändare med just deras unika behov som tillsammans visar på hur dina målgrupper tänker och vilka behov hos slutanvändaren som behöver tillfredsställas för att de ska få nytta av det som tas fram. Dessa personas har olika behov och användningsmål, som sedan prioriteras och används i arbetet med din kommunikation.

Prioritera rätt saker

Både du som kund och din leverantör av digitala lösningar har stor nytta av en effektkarta. Det är ett arbetsverktyg att stämma av mot under projektets gång som hjälper dig att prioritera rätt saker och behålla rätt fokus genom hela projektet. Här i får du svar på vilka målgrupper som bör prioriteras, hur de tänker och vilka behov de har. Effektkartan kan också visa förslag på möjliga lösningar för dessa målgrupper.

Effektkartan kan också användas i verksamhetsutvecklingen. Eftersom den innehåller en djupgående analys av dina målgrupper kommer informationen att vara till stor nytta för hela företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?